Kako ravnati z odpadnimi baterijami in akumulatorji?

Baterije v našem življenju

Uporaba baterij v našem življenju narašča, saj so pomemben vir energije za številne aparate in pripomočke v prostem času ali na delovnem mestu. Uporabljamo jih v prenosnih računalnikih, telefonskih aparatih, mobilnih telefonih, digitalnih kamerah, predvajalnikih glasbe, električnem orodju, pa tudi v igračah, ročnih urah, slušnih aparatih itd. Podatki za zadnjih nekaj let kažejo, da v Sloveniji nastane od 1,3 milijona do 2 milijona odpadnih baterij. Baterije in akumulatorji se razlikujejo v tem, da je akumulator oziroma akumulatorsko baterijo (sekundarna baterija) mogoče ponovno polniti, kar pri klasičnih baterijah (primarna baterija) ni mogoče.

 

Glavne skupine baterij in njihova uporaba

 vrste baterijoznaka napetost uporaba
 alkalne ZnC, Al-Mn, Zn-Air1,5V; 1,4Vbaterije v gospodinjstvu
 nikelj-metalhibridne NiMH, MH 1,2V

 elektronske naprave, igrače,

telefonski aparati, mobilni telefoni

 nikelj-kadmijeve NC, NiCd, Cd 1,2V

 varnostno napajanje, električno

orodje, igrače, kamere

 litij-ion (Li-Ion) in

 litij-polimer (Li-polymer)

 Li-Ion, Ion 3,6V; 3,7V

 mobilni telefoni, prenosni

računalniki, digitalne kamere

 gumbaste baterije Ago, Hg 3,35V; 1,55V

slušni aparati, ročne ure, drobna

prenosna oprema, varnostno napajanje

 

Zakaj moramo ločevati odpadne baterije in akumulatorje?

Baterije in akumulatorji vsebujejo snovi, večinoma težke kovine, kot so: živo srebro, svinec, kadmij in nikelj, ki lahko ob nepravilnem ravnanju povzročajo negativne vplive na zdravje ljudi in okolje. Zato moramo z baterijami in akumulatorji ravnati skrbno. Še posebej pa moramo paziti, da pravilno odložimo baterije in akumulatorje, ko jih dokončno izrabimo, s čimer preprečimo možne negativne učinke snovi, ki jih vsebujejo. Nepravilno odložene odpadne baterijo namreč predstavljajo potencialno
nevarnost, ker:

 • lahko onesnažijo vodo (reke, jezera) s kovinami, ki izhlapijo v zrak ob sežiganju;
 • lahko težke kovine iz baterij in akumulatorjev pronicajo iz odlagališč za trdne odpadke;
 • lahko okolje in vodo izpostavijo svincu in kislini;
 • lahko povzročijo opekline ali poškodbe oči in kože ter
 • vsebujejo močne korozivne kisline, itd.


Če odložimo odpadne baterije med komunalne odpadke obstaja možnost, da težke kovine počasi pronicajo v zemljo, površinske ali podtalne vode. Odpadne baterije iz gospodinjstva prispevajo kar 88 % živega srebra in 50 % kadmija v skupni količini komunalnih odpadkov. Pri sežiganju baterij pa obstaja nevarnost, da težke kovine, kot je živo srebro, izhlapijo v zrak, kadmij in svinec pa lahko končata v pepelu.

 

Odpadne baterije in akumulatorji ne sodijo v zabojnik za mešane komunalne odpadke. 

 


Za izdelavo ene baterije potrebujemo 50-krat več energije, kot je ta baterije proizvede! Zato z recikliranjem baterij prihranimo veliko energije, poleg tega pa ohranjamo naravne vire, saj lahko plastiko in kovine, ki jih pridobimo z recikliranjem odpadnih baterij, uporabimo pri izdelavi novih. 


 

Odpadne baterije in akumulatorje odlagamo v posebni zbirni zabojnik!

Ločeno zbiranje odpadnih baterij in akumulatorjev iz gospodinjstev je torej potrebno, da zmanjšamo količino baterij in akumulatorjev med mešanimi komunalnimi odpadki. S tem zmanjšamo možnosti negativnih vplivov odpadnih baterij in akumulatorjev na zdravje ljudi in okolje. Poleg tega je proizvodnja baterij tudi energetsko zelo potratna, zato z ločenim zbiranjem in oddajanjem odpadnih baterij in akumulatorjev omogočamo njihovo predelavo.


Odpadne baterije in akumulatorje iz gospodinjstva moramo vsi uporabniki zbirati ločeno! Brezplačno jih lahko oddajamo v posebne zbirne zabojnike, ki so nameščeni v trgovskih centrih, pri prodajalcih mobilnih aparatov in na drugih posebej označenih zbirnih mestih
. Odgovornost za skrbno ravnanje z odpadnimi baterijami in akumulatorji na vse udeležence v procesu ravnanja z odpadnimi baterijami in akumulatorji prenaša skupna evropska zakonodaja, v slovenskem prostoru pa še posebej Uredba o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (OEEO). V skladu z zakonodajnimi podlagami morajo proizvajalci, pridobitelji, uvozniki ter distributerji baterij in akumulatorjev zagotoviti brezplačno zbiranje odpadnih baterij in akumulatorjev.


Sicer pa lahko ločeno zbrane odpadne prenosne baterije in akumulatorje oddamo tudi:

 • v zbirne centre izvajalcev javnih služb (komunalnih podjetij) ali v premičnih zbiralnicah ločeno zbranih nevarnih frakcij komunalnih odpadkov,
 • neposredno zbiralcu odpadnih baterij in akumulatorjev ali v zbiralnicah odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev, če jih zbiralec vzpostavi, in
 • v akcijah zbiranja nevarnih odpadkov, ki jih organizirajo komunalna podjetja.

 


Največji vir živega srebra v komunalnih odpadkih predstavljajo baterije - še posebej alkalne in gumbaste baterije.


 

Nasveti za ravnanje z baterijami:

 • Izklopite napravo na baterije, ko naprave ne uporabljate.
 • Odstranite baterije iz naprave, ki je dalj časa ne boste potrebovali.
 • Ne mešajte starih baterij z novimi; kadar se mešajo stare in nove baterije, lahko pride do iztekanja, ki lahko povzroči poškodbe ljudi ali naprav.
 • Ne polnite ponovno baterij, na katerih ni označeno, da se lahko ponovno polnijo (»rechargeable«), saj lahko povzročite iztekanje snovi iz baterije.
 • Ne izpostavljajte baterij ognju, saj lahko povzroči eksplozijo baterije.
 • Ne odpirajte obloge baterije.
 • Uporabljajte baterije, ki jih je mogoče ponovno polniti.
 • Baterije zbirajte in oddajajte ločeno v posebne zbirne zabojnike!